หมู่ฟังก์ชัน

Posted: 12/22/2011 in 3.หมู่ฟังก์ชัน

หมู่ฟังก์ชัน

 หมู่ฟังก์ชัน (functional groups ) เป็นส่วนโครงสร้างย่อยของโมเลกุลที่มีองค์ประกอบและโครงสร้างเฉพาะตัว หมู่ฟังก์ชันมักเป็นตัวกำหนดการทำปฏิกิริยาและสมบัติทางเคมีอื่นๆ ของโมเลกุลที่มีพวกมันเป็นส่วนประกอบ

ตารางต่อไปนี้แสดงหมู่ฟังก์ชันนัลที่พบได้บ่อยๆ ในวิชาเคมีอินทรีย์ สูตรโครงสร้างของหมู่ฟังก์ชันจะใช้สํญลักษณ์ R และ R’ แทนกลุ่มของอะตอมใดๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหมายถึงส่วนที่เหลือของโมเลกุลที่มีหมู่ฟังก์ชันนั้นเป็นส่วนประกอบ

กลุ่มสาร หมู่ สูตรโครงสร้าง คำอุปสรรค ปัจจัย
แอลกอฮอล์ (Alcohol) ไฮดรอกซิล (Hydroxyl) R−OH hydroxy- -ol
อัลเคน (Alkanes) เมตทิล (Methyl) R−CH3 methyl- (similarly for higher alkyl substituents: ethyl, propyl, butyl, etc.)
อัลคีน (Alkenes) อัลคีน (Alkene) R−CH=CH−R’ convert the part substituting for alk in the name of the alkane into the alk of the word alkene:ethane/ethene, propane/propene, butane/butene, etc. -ene
อัลไคน์ (Alkynes) อัลไคน์ (Alkyne) R−C≡C−R’ convert the part substituting for alk in the name of the alkane into the alk of the word alkyne:ethane/ethyne, propane/propyne, butane/butyne, etc. -yne
เอไมด์ (Amide) เอไมด์ (Amide) R−C(=O)N(−H)−R’ name according to the parent amine and acid, respectively: alkyl alkanamide
เอมีน(Amines) ไพรมารี่เอมีน (primary Amine) R−NH2 amino- -amine
เซคันดารีเอมีน(secondary Amine) R−N(−H)−R’ amino- -amine
เทอเชียรีเอมีน (tertiary Amine) R−N(−R’)−R amino- -amine
อะโซ (Azo) อะโซ (Azo compound) R-N=N-R’
ไนไตรล์ (Nitrile) R−C≡N cyano-
ไนโตร (Nitro) R−NO2 nitro-
ไนโตรโซ (Nitroso) R−N=O nitroso-
ไพริดิล (Pyridyl) R−C5H4N
กรดคาร์บอกซิลิก(Carboxylic acid) คาร์บอกซิล (Carboxyl) R−C(=O)OHnon-ionized

R−C(=O)O
ionized

carboxy- -oic acid
เปอร์ออกไซด์(Peroxide) เปอร์ออกซี (Peroxy) R-O-O-R
คาร์บอนิล (Carbonyl) อัลดีไฮด์ (Aldehyde) R−C(=O)H -al
คีโตน (Ketone) R−C(=O)−R’ keto- -one
อิมีน (Imine) ไพรมารีอิมีน (primary Imine) R−C(=NH)−R’ imino- -imine
เซคันดารีอิมีน(secondary Imine) R−C(−H)=N−R’ imino- -imine
อีเทอร์ (Ether) อีเทอร์ (Ether) R−O−R’ named according to the parent alcohols, respectively: alkylalkylether
เอสเตอร์ (Ester) เอสเตอร์ (Ester) R−C(=O)O−R’ named according to the parent alcohol and acid, respectively: alkyl alkanoate
ฮาโลเจน (Halogens) ฮาโลเจน (Halogen) F,Cl,Br,etc. fluoro-, chloro-, bromo-, or iodo- (also halo- for general) (hal)ide
ไอโซไซยาเนต (Isocyanates) ไอโซไซยาเนต(Isocyanate) R−N=C=O alkyl isocyanate
ไอโซไทโอไซยาเนต(Isothiocyanate) R−N=C=S alkyl isothiocyanate
ฟีนิล (Phenyl) ฟีนิล (Phenyl) R−C6H5
เบนซิล (Benzyl) เบนซิล (Benzyl) R−CH2−C6H5 เบนซิล (benzyl)
ฟอสโฟไดเอสเตอร์ R−OP(=O)2O−R’
ไทออล (Thiol) ซัลฟ์ไฮดริล (Sulfhydryl) R−SH -thiol
ไทโออีเทอร์ (Thioether) R−S−R’

Functional groups

การรวมชื่อฟังก์ชันนัลกรุป เข้ากับชื่อสารประกอบหลัก อัลเคน (alkane) จะทำให้มีน้ำหนักในระบบการตั้งชื่อสารเคมี (systematic name) เพื่อใช้ตั้งชื่อ สารประกอบอินทรีย์

อะตอมที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนในฟังก์ชันนัลกรุป จะเชื่อมต่อซึ่งกันและกันแกบโมเลกุลที่ว่างด้วย โควาเลนต์ บอนด์ (covalent bond) แต่ถ้ากลุ่มของอะตอมเชื่อมต่อกับโมเลกุลว่างด้วยแรง ไอออนิก (ionic forces) กลุ่มของอะตอมนั้นจะถูกเรียกว่า พอลิอะตอมิก ไอออน (polyatomic ion) หรือ คอมเพล็ก ไอออน (complex ion) และทั้งหมดนี้จะถูกเรียกว่า อนุมูลทางเคมี(radical) หรือ อนุมูลอิสระ (free radical)

คาร์บอนตัวแรกหลังคาร์บอนที่ติดกับฟังก์ชันนัลกรุปจะเรียกว่า แอลฟ่า คาร์บอน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s