สมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

Posted: 12/22/2011 in 4.สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

สมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

สมบัติทั่วไปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ดังนี้

1. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิด จะประกอบด้วยธาตุ C และ H พันธะที่เกิดจาก C กับ C จะเป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดจัดเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วแรงยึดเหนึ่ยวระหว่างโมเลกุล ของ สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนเป็น แรงวันเดอร์วาลส์

2. จุดเดือด และจุดหลอมเหลว จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่ำ เมื่อเที่ยบกับสารอื่น ๆ ที่มี มวลโมเลกุล ใกล้เคียงกัน โดยจุดเดือดและจุดหลอมเหลวจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเที่ยบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของ แอลเคน, แอลคีน และแอลไคน์ เมื่อจำนวนคาร์บอนเท่ากันจะได้ดังนี้ แอลไคน์>แอลเคน>แอลคีน

3. ความหนาแน่น สารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีความหนาแน่นต่ำ โดยทั่วไปมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ

4. สถานะ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดยทั่วไปมีได้ทั้ง 3 สถานะ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนคาร์บอน ถ้าจำนวนคาร์บอนมาก ส่วนใหญ่สถานะจะ เปลี่ยนไป จาก ก๊าซ เป็นของเหลว และของแข็งตามลำดับ โดย

ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง
แอลเคน C 1 – C 4 C 5 – C 17 C 18 ตัวขึ้นไป
แอลคีน C 2 – C 4 C 5 – C 17 C 18 ตัวขึ้นไป
แอลไคน์ C 2 – C 4 C 5 – C 17 C 18 ตัวขึ้นไป

5. การละลายน้ำ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดไม่ละลายน้ำ เนื่องจากเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ไม่มีขั้ว แต่จะสามารถละลายในตัวทำ ละลาายที่ไม่มีขั้วได้ เช่น คาร์บอนเตตระคลอไรด์ คลอโรฟอร์ม เป็นต้น

6. การเผาไหม้ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดสามารถเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ในอากาศได้ โดยทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจน ในการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้อาจจะเกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ หรือไม่สมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับจำนวนออกซิเจน ถ้าจำนวนออกซิเจนมากจะเกิดการ เผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำ ไม่มีเขม่า แต่ถ้าจำนวนออกซิเจนน้อย จะเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ได้ผลิตภัณฑ์ เป็นก๊าซคาร์บอนมอนอออกไซด์ หรือ คาร์บอน กับไอน้ำ ซึ่งจะเกิดเขม่าขึ้น เมื่อเปรียบเทียบเขม่าของ แอลเคน แอลคีน และแอลไคน์ โดยจำนวน คาร์บอนเท่ากันได้ ดังนี้ แอลไคน์>แอลคีน>แอลเคน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s